Pysähdy, älä kulje ohi!

Teksti: Ronja Kuokkanen
 

Pysähdy, älä kulje ohi on seurakuntien vapaaehtoisille ja työntekijöille suunnattu koulutuskokonaisuus päihderiippuvaisen ihmisen kohtaamisesta.

Koulutuksen tavoitteena on madaltaa kynnystä kohdata seurakunta- ja vapaaehtoistyössä ihminen, jolla on päihderiippuvuus ja edistää heidän kohdatuksi tulemistaan.

Monipuolisesti kristillisen päihdetyön eri ulottuvuuksista

Useissa seurakunnissa vapaaehtoiset toimivat ammatillisten työntekijöiden rinnalla. Erityisesti vapaiden suuntien seurakuntatyössä painottuu vapaaehtoisten toiminta.  Ammatillisella henkilöstöllä voi olla päihdetyön osaamista koulutuksensa puolesta, mutta vapaaehtoiset saattavat kokea tarvitsevansa lisää tietoa ja tukea. Pysähdy, älä kulje ohi – koulutus on räätälöity erityisesti seurakuntaympäristöön ja siellä toteutuvan vapaaehtoistyön tueksi.  Koulutus on kuitenkin koettu hyödylliseksi myös ammatillisen henkilöstön piirissä.

Koulutuksessa käsitellään riippuvuuksia, erityisesti päihderiippuvuutta. Myös mielenterveyden häiriöitä käsitellään lyhyesti. Koulutus ei kuitenkaan anna pelkästään tietoa riippuvuuksista vaan sen aikana syvennytään pohtimaan hengellisen päihdetyön ominaispiirteitä ja haasteita monipuolisesti. Tarkasteltavia teemoja ovat esimerkiksi hengellisen tuen ja uskon merkitys päihdetyössä ja kuntoutumisen tukena sekä sielunhoidon erityiskysymykset päihderiippuvaista kohdattaessa. Koulutuksessa on mm. pohdittu rukouksen eri tapojen käyttöä sielunhoidossa sekä sitä, miten liittää Raamatun sanaa eri tilanteisiin. Myös ripin käyttöä ja toisaalta etiikkaa ja hienovaraisuutta mahdollisten viisauden ja tiedonsanojen tai jopa profetioiden ilmaisemisessa on pohdittu. Lisäksi on käyty lävitse hengellisen päihdetyön mahdollisia sudenkuoppia.

Lähtökohtana armo ja ihmisarvo

Seurakunnilla on omat hengelliset traditionsa. Pysähdy, älä kulje ohi – koulutuksella tähdätään ymmärryksen ja tiedon lisääntymiseen siitä, mitä päihderiippuvuuksista kärsivien kohtaamisessa seurakunnassa tulisi huomioida. Osallistujat voivat työstää tätä kohtaamisen etiikkaa omien seurakuntiensa traditioiden sisällä.

Päihderiippuvuuksien kanssa kamppailevilla on usein itsetunto-ongelmia ja turvattomuuden kokemusta. Omanarvontunto voi olla monella heikko ja toisiin ihmisiin voi olla vaikea luottaa ja fyysistä kosketusta saatetaan kavahtaa. Kohtaamisessa tulisikin korostua hyväksynnän viestintä ja siinä tulisi edetä tulijan omassa tahdissa.  Armon näkökulman tulisi olla erityisen vahva.

”Lähtökohtana koulutuksessa on ihmisarvo ja tulokulmana korostuu armo ja rakkaus,” kertoo kouluttaja Eva Kanerva.

Kiitosta vuorovaikutteisuudesta

Osallistujat pääsevät aktiivisesti osallistumaan keskusteluissa sekä erilaisissa pienissä välitehtävissä. Koulutus on hyvin vuorovaikutteista ja keskustelevaa. Luentojen sijaan sisältöjä peilataan omien kokemuksien ja ajatusten kautta.

”Auttamistyössä on hyödyllistä pysähtyä välillä tarkastelemaan auttajan motiiveja, rooleja, voimavaroja ja omaa jaksamista. Vapaaehtoistyöhön voi saada lisää syvyyttä, kun oivaltaa, miksi työtä haluaa tehdä ja mikä juuri minua motivoi omassa tehtävässäni, ” toteaa kouluttaja Timo Katto.

Koulutus ei ole ensisijaisesti työnohjausta, mutta siinä on työnohjauksellisia elementtejä. Auttajan rooliin ja auttamisen rajoihin liittyvät kysymykset ovatkin erityisesti pohdittaneet osallistujia ja näihin haluttaisiin jatkossa syventyä enemmän.

Keskusteluryhmä – tyylisessä koulutuksessa osallistujat ovat kokeneet, että ajatusten jakamisen ja keskustelujen kautta myös osallistujien keskinäinen yhteisöllisyys syventynyt. Toisia on opittu tuntemaan paremmin. Yhteiset koulutukset voivat myös tukea ammatillisen henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistä työskentelyä.

Koulutus on syntynyt kentällä havaittuun tarpeeseen

Pysähdy, älä kulje ohi on Sininauhaliiton, Sininauhasäätiön ja Kan ry:n yhteistyönä tuottama koulutuskokonaisuus. Koulutuksesta vastaavat aluekoordinaattori Timo Katto Kan ry:stä sekä kristillisen vertaistoiminnan kehittäjä, psykoterapeutti Eva Kanerva Sininauhaliitosta.

Koulutus muotoutui kentällä havaitun tarpeen pohjalta. Eva ja Timo ovat kouluttaneet yhdessä jo pitkään. He ovat järjestäneet Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu – peruskoulutuksia sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan peruskoulutuksia Kan ry:n ja Sininauhaliiton jäsenseurakuntien ja -järjestöjen kanssa. Uskon merkitys riippuvuuksista kuntoutumisessa sekä kristillisen päihdetyön teemat ovat puhuttaneet osallistujia myös näissä koulutuksissa. Lisäksi Sininauhaliitto, Vihreä Keidas ry, Kan ry ja Samaria ry ovat aloittaneet sarjan seminaareja, jotka käsittelevät uskoa ja mielenterveyttä ja niiden yhteen kietoutumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Näistä koulutuskokonaisuuksista kertyneiden kokemusten ja palautteista saadun tiedon pohjalta on havaittu, että hengellisen päihdetyön ominaispiirteiden ja haasteiden tematiikkaa tulisi käsitellä syvemmin omana kokonaisuutenaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Raha-automaattiyhdistys tukee toimintaa ja koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Timo Katto
puhelin: 050 330 1164
sähköposti: timo.katto(at)kan.fi

Eva Kanerva
puhelin: 050 575 9223 
sähköposti: eva.kanerva(at)sininauha.fi

Lisätietoja löydät täältä.

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.